Stichting Level Inn

Stichting Level Inn

De Gedragscode voor Begeleiders bij Stichting Level Inn is gebaseerd op de principes van integriteit, respect en veiligheid voor alle betrokkenen. Deze code biedt richtlijnen om een veilige omgeving te waarborgen voor minderjarigen en kwetsbare individuen.

**Gedragscode voor Begeleiders bij Stichting Level Inn**

1. **Respect en Waardigheid:**
– Toon respect voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, geloof of capaciteiten. Behandel anderen altijd met waardigheid en erken hun persoonlijke integriteit.

2. **Veiligheid en Bescherming:**
– Creëer een veilige omgeving waarin minderjarigen en kwetsbare personen zich veilig voelen om zich te uiten en te participeren. Bescherm hen tegen elke vorm van mishandeling, misbruik, verwaarlozing of discriminatie.

3. **Professioneel Gedrag:**
– Handel te allen tijde op een professionele en integere manier. Gedraag je volgens de hoogste ethische normen en vermijd situaties die een belangenconflict kunnen creëren.

4. **Grenzen en Privacy:**
– Respecteer de persoonlijke grenzen van anderen en dring niet onnodig binnen in hun privéleven. Handel enkel in het belang van begeleiding en vermijd situaties die als ongepast of indringend kunnen worden ervaren.

5. **Gedragsregels met Minderjarigen:**
– Voorkom elke vorm van seksuele benadering, intimidatie of misbruik tegenover minderjarigen. Vermijd ook aanrakingen die als seksueel of ongepast kunnen worden opgevat.

6. **Verantwoordelijkheid en Meldingsplicht:**
– Neem de verantwoordelijkheid om gedrag te melden dat niet in lijn is met deze gedragscode, inclusief vermoedens van grensoverschrijdend gedrag of misstanden, aan de daarvoor aangewezen personen binnen de stichting.

7. **Training en Bewustwording:**
– Neem deel aan trainingen en blijf op de hoogte van de laatste richtlijnen met betrekking tot veiligheid, grenzen en bescherming van minderjarigen en kwetsbare personen.

8. **Geen Ongepaste Vergoedingen:**
– Ontvang of geef geen (im)materiële vergoedingen die niet in overeenstemming zijn met de redelijkheid of de aard van de begeleiding.

9. **Transparantie en Samenwerking:**
– Werk samen met andere begeleiders, medewerkers en autoriteiten om een veilige en respectvolle omgeving te handhaven en problematische situaties aan te pakken.

10. **Vertrouwelijkheid:**
– Respecteer de vertrouwelijkheid van informatie die je verkrijgt tijdens de begeleiding. Deel geen vertrouwelijke gegevens zonder passende toestemming of wanneer vereist door de wet.

Deze gedragscode is een leidraad voor alle begeleiders bij Stichting Level Inn en dient als basis voor het waarborgen van een veilige omgeving waarin alle betrokkenen kunnen gedijen en groeien.

Mocht er iets zijn wat u in vertrouwen wilt vertellen dan hebben wij een vertrouwens persoon binnen stichting level inn, 

Laurie pluk: 

Mail: vertrouwenspersoon@levelinn.nl